مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  گرایش بازرگاني /دانشگاه پيام نور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنري و فرهنگي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com