مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15.25

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مخابراتی TOP COM
  مهندسی برق/ کارشناس بهینه سازی شبکه همراه
 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مخابراتی YDC(Huawei sub)
  مهندسی برق/ DT team Leader and coordinate

پروژه ها

 • 1395
  • TKS new site (Huawei).-MTN swap & Modernize (Nokia to Huawei) project in Mazandaran
   Site Optimization to meet acceptable threshold

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ACTIX-TEMS-MU2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 •  Atoll DB  FACTS for KPI’S Monitoring  Huawei OSS Tools  Ericsson’s TEMS Visualization for Optimization.  Ericsson’s TEMS Investigation 3.2.4, 6.1.2, 7.1. ….,16.1 for Drive test log file analysis.  MML Commands  Actix Ana
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com