مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار
  /دانشگاه غیرانتفاعی / معدل 13.7

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهای فرهنگی و اموزشی کارهای مربوط به فروش بازرگانی.اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows 7
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows 7
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com