مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه های هیدرولیکی و آب /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش دوره های Etabs و Safe در جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام فعالیت های مذهبی در مساجد و هیئت ها

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک: جاهد دانشگاهی علم و صنعت
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • دوره های ژئوتکنیک ( زلرله و گود برداری )
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان نظام مهندسی
 • قوانین معماری و پروانه شهرداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک: جاهد دانشگاهی علم و صنعت
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
 • دوره های ژئوتکنیک ( زلرله و گود برداری )
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان نظام مهندسی
 • قوانین معماری و پروانه شهرداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com