مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی خاوران / معدل 13
https://.com