مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده کاسپین / معدل 14
https://.com