مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵
    شرکت پرشین پلاستیک صفا
    مالی و حسابداری/ حسابدار

    توضیحات: حسابداری داخلی . کنترل کلیه ثبتهای حسابداری و انباری . وصول مطالبات . تهیه صورتهای مالی بازرگانی

https://.com