مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش اب وهواشناسی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  ....
  منشی گری و تزریقات

  توضیحات: بهمدت یک سال هردو را یعنی منشی دفتر وکالت خانم زهرا عبدی و تزریقات و منشی مطب دکتر میر مطهری مشغول به کار بودم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  داشتن ۷مدرک ارایشگری ومدرک تزریقات

افتخارات

 • 1390
  ۷مدرک ارایشگری و مدرک تزریقات و پانسمان

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ...
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com