مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1396
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد واحد پردیس
  • 1387 تا 1392
    کارشناسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
https://.com