مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
    گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
  • 1372 تا 1377
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد بوشهر / معدل 14
https://.com