مختصری از من

سشسیشیشسیشسیشسیشسیشسیشسی
سیشسیشسیش
شسیشسیش
شسیشسیش
سیشسی
شسیشسیش

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش کنترل /دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17.5
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی سجاد

دانش تخصصی

 • منننن
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • منننن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com