مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد زیست سلولی
    گرایش سلولی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com