مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسي كشاورزي
  گرایش علوم دامي /دانشگاه اراك / معدل 14.33

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  آينده سازان راه ذكريا
  منابع انسانی و آموزش/ دبير و مشاور

پروژه ها

 • 1395
  رفتارشناسي گاو
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رفتارشناسي دام
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناس علوم دامي
 • مديريت ارتباطات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتارشناسي دام
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناس علوم دامي
 • مديريت ارتباطات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com