مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  همگرایان
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی - نماینده مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com