مختصری از من

از خصوصیات اینجانب پشتکار ؛ مطالعه ی مستمر و داشتن انگیزه ی پیشرفت در هر شرکتی است.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی آمار و کاربردها
  /دانشگاه هرمزگان / معدل 13.59

پروژه ها

 • 1393
  پیش بینی توزیع نرمال دو متغیره با استفاده از ترکیب خطی آماره های ترتیبی

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ ده انگشتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com