مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.1

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Database disign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Development
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Database disign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Development
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com