مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد / معدل 15.5
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم حسابداری بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه فنی منتظری مشهد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پارس آرمان کیمیا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: - ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ
  - ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﺗﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
  - ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
  - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
  - ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  - ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪﻡ.

 • اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  مجموعه رستوران های شاندیز صفدری کیش
  مالی و حسابداری/ مدیر داخلی و حسابدار
 • تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت سبز کاج شرق
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: - ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
  - ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
  - ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺩﺍﺭﯼ
  - ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
  - ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ
  - ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺒﺎر

 • آذر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت حسابرسی فکر فردا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس
 • خرداد ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶
  شرکت برکه جوشان خراسان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک مالیات بر ارزش افزوده

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پارمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری سازه حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری رایین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک مالیات بر ارزش افزوده
https://.com