مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
https://.com