مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com