مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد پرند / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت طرح نصب صحت
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارشناس خرید و بازرگانی

  توضیحات: خرید کاهای پروژه های شرکت ( مکانیک - ابزار دقیق - الکتریکال)
  برآورد هزینه اولیه جهت شرکت در مناقصات
  جمع آوری اسناد مناقصه
  نماینده شرکت جهت دریافت گواهینامه ایزو
  تنظیم قراردادهای خرید

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت پایا تدبیر پاکان
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارشناس مناقصات

  توضیحات: جمع آوری اسناد مناقصات
  انجام امور مرتبط به رتبه بندی شرکت های پیمانکار
  براورد هزینه خرید و اجرای مناقصات
  خرید کالای پروژه ها
  و...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com