مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  گرایش علوم سیاسی /دانشگاه اصفهان / معدل 18.06

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چندمقاله درچمدین همایش درحوزه رشته تحصیلی ام ارایه داده ام واکسپت شده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com