مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی عمران
  گرایش مهندسی و مدیریت ساخت /دانشگاه آزاد اسلامی اهواز / معدل 18.08

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی سپاسد
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSP

ابزار و نرم افزار

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSP
https://.com