مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1382
    کارشناسی مدیریت
    گرایش علوم بانکداری /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15
https://.com