مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد کرج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سما مهان افق
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  موسسه حسابرسی سینافکر
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  بهین سامان هوشمند نگار
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com