مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی عمران
    گرایش خاك /دانشگاه تهران مركزي ازاد
https://.com