مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
 • مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
 • تیر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
 • آذر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۹

افتخارات

 • 1392
 • 1392

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com