مختصری از من

بنده دارای ارتباطات اجتماعی قوی
تفکر راهبردی
تعهد و انگیزه خدمت
و همچنین توسعه فردی می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش تجارت بین الملل /دانشگاه پردیس بین المللی دانشگاه تهران / معدل 16.68
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 15.43

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله با عنوان جنگ اقتصادی از منظر حقوق بین الملل
 • 1394
  عنوان پایان نامه مسولیت حقوقی متصدیان پایانه های بین المللی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com