مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com