مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی برق
    گرایش مهندسی تکنولوژی کنترل -ابزار دقیق /دانشگاه موسسه آموزش عالی اروندان خرمشهر / معدل 15
  • 1385 تا 1388
    فوق دیپلم برق
    گرایش الکترو تکنیک (برق صنعتی) /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر / معدل 15
https://.com