مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه صفاهان / معدل 13

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com