مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه قزوین
https://.com