مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    الکترو مجید
    لوازم برقی
https://.com