مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بازاریابی و فروش/
 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  بازاریابی و فروش/
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  مهندسی صنایع/
 • شهریور ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  بازاریابی و فروش/

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com