مختصری از من

دانجشو هستم و جوياي كار. براي كسب تجربه

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    کارشناسی ارشد شيمي
    گرایش تجزيه /دانشگاه دانشگاه ازاد تهران مركز

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395
    تدريس خصوصي شيمي در منزل
https://.com