مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 16.62

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری
 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com