مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1374 تا 1377
    کارشناسی پرستاری
    /دانشگاه گیلان
https://.com