مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.05
https://.com