مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی فرآیند /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 13.01

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندس فرآیند
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت صنعت و توسعه فلات قاره
 • مهندسی شیمی و مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی مبدل های حرارتی با Aspen b-jac و HTRI
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه Datasheet

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندس فرآیند
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت صنعت و توسعه فلات قاره
 • مهندسی شیمی و مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی مبدل های حرارتی با Aspen b-jac و HTRI
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه Datasheet
https://.com