مختصری از من

سرپرست pm. انجام دو مرحله آموزش تعمیرات ونگهداری ماشین الان تولید در ایتالیا.ناشتایی به ماشینهای گروه ima ایتالیاوrovema آلمان.مربوط به صنایع بسته دندی.

نقاط قوت رفتاری

  • تدبیر / فهم سیاسی
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com