مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد روانشناسی
    گرایش بالینی /دانشگاه ساری / معدل 18

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
    کلینیک اعصاب و روان
    پزشکی درمانی/پرستاری// روانشناس
https://.com