مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روش تحقیق کمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق کیفی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SmartPLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری LISREL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری AMOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RapidMiner (data Mining)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SAS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اقتصادسنجی Eviews
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روش تحقیق کمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق کیفی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com