مختصری از من

اینجانب دارای روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت می باشم و توانایی انجام هر نوع فعالیت مدیریتی ک باعث پیشرفت سازمان و بهروری بهتر از نیروی انسانی و منابع کاربردی را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شهر فرش
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر مسئول بخش

  توضیحات: اینجانب قبل آغاز فعالیت در شهر فرش در رستوران شخصی خو مشغول بکار بودم.ونیز در طی فعالیت در شهر فرش ک مدیر طبقه دوم در ساختمان صبا بودم به نحو احسنت از عهده مسئولیت محوله برامدم و تنها دلیل جدایی از این سازمان عدم هماهنگی بین مدیران بالا رتبه و تقدم روابط بر ظوابط به خواست خود از مجموعه جدا شدم.

پروژه ها

 • 1394
  آماده سازی ساختمان شهر فرش واحد صبا
  مدیریت منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com