مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه قیامدشت
https://.com