مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
    گرایش صنایع شیمیایی /دانشگاه موسسه اموزش عالی خرد بوشه / معدل 16.9
https://.com