مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران /دانشگاه پيام نور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com