مختصری از من

- سرپرست خانواده بدلیل فوت همسر .
- دارای دو فرزند ( دختر و پسر ).
- مستأجر .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کارشناس آموزش ابتدایی
  گرایش طرح معلمان /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  آموزگار

  توضیحات: دارای 9 سال و 6 ماه سابقه ی کار به شرح ذیل:
  - 1 سال سابقه معاونت در دبستان دخترانه غیر انتفاعی درخشان ( عالی شهر )
  - 6 ماه سابقه معاونت در دبستان غیر انتفاعی شریف ( بوشهر )
  - 2 سال آموزگار پیش دبستانی دولتی دولتی شکوفه ( بوشهر )
  - 2 سال آموزگار سوم ابتدایی - دبستان غیر انتفاعی فدک ( بوشهر )
  4 سال آموزگار سوم ابتدایی - دبستان غیر انتفاعی فرهنگ ( بوشهر )

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com