مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد واحد شهرری
https://.com