مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت دایا
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت دایا
  بازاریابی و فروش/ سرپرست
 • بهمن ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۸
  شرکت دایا
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش
https://.com