مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی آمار و کاربردها
  گرایش آمار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 13.03

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com