مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه پرديس

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه كوتون
  كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com